S级签约
×关闭
 • 千字8元全勤
 • 定制银行卡
 • 主站销售分成5:5
 • 渠道销售分成5:5
 • 首位签约作家:百里路
 • 签约作品
A级签约
×关闭
 • 主站销售分成8:2
 • 渠道销售分成100%
 • 首位签约作家:胡雨唯
 • 签约作品
买断签约
×关闭
 • 税前千字15元起
 • 首位签约作家:独孤八戒
 • 签约作品